Zarz?dzanie reputacj? w wyszukiwarkach internetowych (SERM)

Search Engine Reputation Management (SERM): Zarz?dzanie reputacj? w wyszukiwarkach internetowych

?yjemy w erze, w której klienci nie wierz? ju? w teksty marketingowe. Mo?esz by? w?a?cicielem doskona?ej strony internetowej z ogromnie przemawiaj?cymi komunikatami, mo?esz znajdowa? si? pierwszy w wyszukiwarkach oraz inwestowa? w obszerne odmiany promocji. Ale mo?e si? okaza?, ?e w dalszym ci?gu co? jest nie tak,i? na doskona?ym wizerunku Twojej firmy pojawiaj? si? rysy.

O co chodzi?

Wielu ewentualnych Klientów, którzy poszukuj? w Internecie artyku?ów i us?ug, nie b?dzie opiera? si? tylko i wy??cznie na wiadomo?ciach z Twojej strony internetowej i Twoich reklam. B?d? wyszukiwa? informacji o Tobie i Twojej firmie dodatkowo na forach internetowych, blogach i innych stronach, na jakich mo?na przedstawia? swoj? swobodn? opini?. Niejednokrotnie u?ytkownicy ufaj? tej opinie w wy?szym stopniu, ni? w oficjalne marketingowe komunikaty firmy. Poniewa? te opinie wydaj? si? bardziej uczciwe.

Nawet gdy zaciekle dbasz o wszelkiego swojego Klienta i nadzorujesz, aby ka?dy by? obs?ugiwany na perfekcyjnym poziomie oraz otrzymywa? rzetelnie to, czego wymaga – wci?? by? mo?e zdarzy si? czarna owca, czyli Klient, który b?dzie mia? bezzasadne roszczenia, narzekanie i kompletnie wyssane z palca oskar?enia.

Powiniene? by? na to przygotowany!

Stara regu?a marketingu mówi?a, ?e jeden usatysfakcjonowany Klient przyprowadzi do Twojej firmy dodatkowych sze?ciu kupuj?cych. A jeden rozczarowany spowoduje, ?e jedenastu pod ?adnym pozorem nie przyjdzie. Aczkolwiek w dobie wszechobecnego Internetu ta norma przesta?a si? potwierdza?.
W dzisiejszych czasach jeden zawiedziony Klient – przy pomocy forów i blogów – mo?e zrazi? do Ciebie setki, a mo?e nawet tysi?ce mo?liwych Nabywców.
Mimo,?e jeste? uczciwym cz?owiekiem i masz szczere intencje – nikogo nie b?dzie interesowa? jaka jest prawda. U?ytkownicy zaufaj? komentarzom z forum i skorzystaj? z us?ug konkurencji.

Jak temu zapobiega??

Po pierwsze nale?y sobie u?wiadomi?, ?e ci??ko takie co? powstrzyma?. Oczywi?cie – powinno si? dba? o wszelkiego Klienta, ale nie da si? nigdy w 100% dogodzi? ka?demu i zawsze. Zatem  pojawia si? konieczno?? umiej?tnego nadzorowania swoj? opini? w wyszukiwarkach oraz b?yskotliwego reagowania na takie sytuacje kryzysowe.

Jakie dok?adnie dzia?ania niesie SERM?

- Kontrolowanie Internetu (forów, blogów i mikroblogów bran?owych) w celu zidentyfikowania nieautentycznych, obra?aj?cych lub naruszaj?cych prawo wpisów na temat Twojej dzia?alno?ci.
- Interwencje – w wypadku odszukania negatywnych wpisów, powinno si? zrobi? co?, aby one zgin??y. Niekiedy wystarczy mail do moderatora forum z pro?b? o skasowanie wpisu, czasami powinno si? posun?? si? do ?rodków prawnych.
- Mo?na te? postara? si? zdepozycjonowa? niepo??dan? stron? internetow? w wynikach wyszukiwania wy?wietlaj?cych si? w wyszukiwarkach i spowodowa?, aby zajmowa?a mniej wskazywan? pozycj?.

Korzy?ci z takich zabiegów s? oczywiste, chocia? nie zawsze zauwa?alne na pierwszy rzut oka. W?a?ciwe administrowanie renom? w wyszukiwarkach to przedsi?wzi?cie d?ugofalowe i konsekwentne, wi?c powinno si? raczej my?le? o nim w kategoriach miesi?cy i lat, ni? jednokrotnego dzia?ania. Oraz wprowadzi? na sta?e w procedur? rozwojow? swojej firmy.
Nasi partnerzy :