Kampanie Adwords

1. Co t? s? Kampanie Adwords?

Nadrz?dnym celem kampanii Adwords jest pozyskanie jak najwi?kszej liczby klientów, którzy dokonaj? zakupu lub zamówi? us?ug?, jednocze?nie p?ac?c jak najmniej za ich pozyskanie. ?ledzenie kilku elementów i odpowiednia ich optymalizacja pozwala obni?y? koszt jednego klikni?cia, ale te? spowodowa? ich wzrost. S? to
- wynik jako?ci
- dopasowanie s?ów kluczowych
- ?rednia pozycja
- koszty kampanii
- analiza z Analytics lub z innego programu do analizowania

2. Kampania rodzaju PPC - inaczej zwan? potocznie Linkami Sponsorowanymi

Kampania rodzaju PPC (z ang. pay-per-click) jest fachow? form? reklamy, opart? na wykupywaniu miejsc z reklam? w przeznaczonych do tego systemach. Ka?da wyszukiwarka albo du?y katalog udost?pnia takie miejsca na reklam?. Praktycznie polega to na tym, ?e ka?dy u?ytkownik wyszukiwarki, po wpisaniu frazy, dostaje list? rezultatów w formie stron internetowych, a równie? listy reklam. Jest to tzw. reklama kontekstowa.

3. Na czym to polega?

Okre?lamy nasz? docelow? grup? u?ytkowników (kupuj?cych). Reklama kontekstowa, b?dzie wy?wietlana w momencie, gdy wpisz? okre?lone wyrazu lub frazy w wyszukiwark?. Zrobiona przez nas reklama b?dzie znajdowa?a si? z boku zwyk?ej listy wyszukiwania. Przy wysokich wynikach klikalno?ci nasza reklama kontekstowa ma mo?liwo?? zosta? przeniesiona na gór? strony. B?dzie wy?wietlana powy?ej wyników naturalnych (generycznych).

Rysunek pokazuje gdzie s? wy?wietlane wyniki kampanii AdWords.Przed wynikami wyszukiwania dla s?ów kluczowych ale te? obok nich wida? linki sponsorowane, które by?y wykupione dla s?ów kluczowych. Pozytywnym aspektem tego typu reklamy jest to, ?e nie przeszkadza ona internautom. Zgodno?? przekazu wyników naturalnych i linków sposorowanych stwarza, ?e konsumenci Globalnej sieci s? wspierani w procesie poszukiwania odpowiednich danych i tre?ci.