Hosting

Hosting ma dosy? du?e znaczenie je?li chodzi o pozycje w wyszukiwarkach. Dzi?ki pe?nemu dost?powi, stabilnie i bezawaryjnie dzia?aj?cemu systemowi gwarantujemy utrzymanie pozycji w wyszukiwarkach. Jeste?my w stanie zagwarantowa? poprzez nasz hosting stabilne dzia?anie Pa?stwa strony internetowej.

Posiadamy tak?e ofert? hostingow? dla naszych partnerów. W wi?kszo?ci przypadków jest ona dodawana do us?ugi pozycjonowania GRATIS.

Istotne jest tak?e to, w jakim kraju znajduje si? serwer stron. Je?eli Twoi klienci s? z Polski, to najkrótszy czas dost?pu maj? do stron na Polskich serwerach, a na wczytanie strony z innego kraju b?d? niestety musieli d?u?ej poczeka?.

Je?li twoja strona www b?dzie niedost?pna przez z?e funkcjonowanie serwera, to jest mo?liwo?? zako?czy? jej usuni?ciem z rezultatów wyszukiwania w przegl?darkach, w cz??ci albo ca?o?ci i Ty stracisz pozycje w wyszukiwarkach. Wtedy trzeba czeka? na ponown? indeksacj? strony.

Pami?taj, ?e cz?ste przerwy w dzia?aniu strony  www i powtarzaj?ce si? kwestie z dost?pem do Twojej witryny wp?ywaj? na jej indeksacj? i pozycje w wynikach wynajdowania. Odstraszaj? te? Twoich kontrahentów z powodu powolno?ci dzia?ania albo k?opotów z wczytaniem si? strony internetowe.