Strategia

Us?uga pozycjonowania jak? Pa?stwu oferujemy zaczyna si? od bada? nad konkurencj?, a w nast?pnej kolejno?ci na podaniu sugestii ewentualnych zmian, usprawnie? oraz zastosowania nowych funkcjonalno?ci. Na tym etapie jeste?my w stanie wyst?pi? z propozycj? doboru najodpowiedniejszych fraz kluczowych, które umo?liwi? w krótkim czasie znaczny wzrost sprzeda?y. Pó?niejsza optymalizacja witryny pos?u?y do wyeksponowania podstron z artyku?ami w?ród rywalizuj?cych pozycji na li?cie wyników wyszukiwania.

Strategia dzia?ania jak? podejmujemy sk?ada si? z nast?puj?cych etapów:

Pocz?tkowa analiza serwisu

Analiza post?powa? konkurencji

Optymalizacja serwisu

Budowa linku popularity

Analiza wyników

Raportowanie

Nasi partnerzy :