Pozycjonowanie Long Tail (d?ugi ogon)

W wyniku do?wiadczeniom powsta?ym dzi?ki wspó?pracy i pracy dla wielu klientów, mamy ?wiadomo??, ?e bardzo wa?ne w generowaniu ruchu jest pozycjonowanie long tail czyli d?ugi ogon. Posiadamy wiedz? , dzi?ki której Twoja strona b?dzie generowa? ruch z ogromnej ilo?ci s?ów kluczowych.

Pozycjonowanie long tail wspiera si? na technikach wewn?trznej optymalizacji serwisu (on-site) a równie? na post?powaniach zewn?trznych (off-site) po??czonych ze wzmocnieniem kluczowych zakresów serwisu. Dzi?ki temu serwis b?dzie rzucaj?cy si? w oczy w sieci pod tysi?cami s?ów kluczowych, jakich klienci poszukuj? ca?y czas. Powi?ksza si? jednocze?nie mo?liwo?? by trafi? z jednoznaczn? propozycj? do konsumenta, który wyszukuje dany typ produktu, który proponujesz. Kupuj?cy ?wiadomy tego czego szuka (innymi s?owy wpisuj?cy w wyszukiwark? dok?adne frazy) pozyska konkretn? podstron? Twojego serwisu precyzyjnie odzwierciedlaj?c? jego zapytanie. W skutek czego nie b?dzie ju? d??y? dalej i przejdzie na Twoj? podstron?.

Dlaczego long tail jest tak wa?ne w pozycjonowaniu?

Z ka?dym rokiem wzrasta my?lenie w?ród internautów, je?eli chodzi o skuteczne wyszukiwanie informacji w Internecie wykorzystuj?c poprawn? budow? zapyta?, czyli tworz?c coraz d?u?sze zapytania. Informacje na ten temat mo?na odnale?? nie tylko u specjalistów, ale równie? w samym Google:

"20% zapyta? ka?dego dnia do Google to zapytania unikalne, które nie by?y u?yte w ostatnich 90 dniach"

"70% zapyta? do Google nie ma pe?nego pokrycia w wyniku wyszukiwania"

"54.5% zapyta? do Google sk?ada si? z 3 i wi?cej wyrazów"

Czym jest szerokie pozycjonowanie w praktyce?

"long-tail" jest pozycjonowaniem strony na wiele s?ów / fraz bliskoznacznych, które w skali miesi?ca generuj? o wiele wi?kszy ruch na stronie ni? frazy g?ówne przy u?yciu niskiego wydatku pozycjonowania strony. Co wi?cej takie pozycjonowanie prowadzi potencjalnego klienta wprost na podstron? danego artyku?u, a nie stron? g?ówn? co przek?ada si? wyra?nie na CTR strony.

Nasi partnerzy :