Pozycjonowanie

Internet jest niesko?czonym ?ród?em informacji, które bardzo cz?sto i ch?tnie jest wykorzystywane przez konsumentów. Dlatego niezwykle wa?ne jest zaj?cie przez stron? internetow? wysokich pozycji w wyszukiwarce Google. Tylko w ten sposób odnajdzie nas potencjalny klient. Korzy?ci p?yn?ce z pozycjonowania s? zatem ogromne.

Pozycjonowanie stron www to najefektywniejsza metoda reklamy w Internecie. Jest to wiele przeprowadzonych czynno?ci, tak aby otrzyma? jak najwy?sz? pozycj? strony internetowej w wyszukiwarkach pod wyselekcjonowanymi s?owami kluczowymi.

Pozycjonujemy strony internetowe w g?ównej wyszukiwarce Google tak, aby w efekcie ko?cowym adres strony internetowej pojawi? si? na jednej z pierwszych pozycji w rezultacie wyszuka? pod danymi, zwi?zanymi z dzia?alno?ci? klienta s?owami kluczowymi.

Ofert? Logineo oferuje szeroki wachlarz us?ug zwi?zanych z pozycjonowaniem przy jednocze?nie korzystnych cenach. Jeste?my firm? pozycjonersk?, która wykonuje zarówno optymalizacj? stron, jak i seo-copywriting oraz bogat? kampani? marketingow? w bardzo dobrej jako?ci katalogach internetowych. Tylko takie kompleksowe czynno?ci dadz? gwarancj? osi?gni?cia i utrzymania wysokiej pozycji w wyszukiwarce. Dzi?ki temu, ?e pozycjonujemy strony internetowe z ogromnym zaanga?owaniem i pasj?, us?uga ta jest ?wiadczona na wysokim poziomie.

Cel pozycjonowania to wypromowanie strony www spo?ród tysi?ca stron internetowych, podnosz?c pozycj? rankingow? w wyszukiwarce Google. Google to obecnie najpopularniejsza wyszukiwarka internetowa. Zwi?kszamy w ten sposób ogl?dalno?? strony, a co za tym idzie zwi?kszonym zainteresowaniem ofert? firmy. Dzi?ki pozycjonowaniu stron www dotrzemy do zainteresowanych Klientów, którzy szukaj? w wyszukiwarce informacji o konkretnych towarach lub us?ugach. Efektem wysokich pozycji jest zwi?kszenie sprzeda?y oraz co najwa?niejsze zysków.

Dba?o?? o wizerunek firmy to bardzo wa?ny element strategii marketingowej. Internet to najlepsze miejsce do kreowania wizerunku. Ogromny wp?yw na postrzeganie firmy ma pozycja strony internetowej w wyszukiwarce. Je?li pozycja jest wysoka firma zyskuje presti? i zaufanie oraz pozwala to nam na wyprzedzenie konkurencji. Pozycjonowanie to jedna z najlepszych form promocji.


P?atno?? tylko i wy??cznie za wyniki

Nie pobieramy ?adnych op?at za samo podpisanie umowy. P?atno?? nast?puje dopiero w czasie kiedy wybrane s?owa kluczowe znajd? si? na czo?owych miejscach. Dzi?ki temu klient dokonuje op?aty jedynie wtedy, kiedy witryna jest skutecznie wypozycjonowana.
Op?ata pobierana jest na koniec ka?dego miesi?ca, w którym zamierzona pozycja wybranego s?owa zosta?a osi?gni?ta.

Jak dzia?a nasza firma

Na wst?pie jeszcze przed podpisaniem umowy przeprowadzamy wnikliw? analiz? witryny internetowej. Wspólnie z klientem opracowujemy najbardziej skuteczne dla pozycjonowania s?owa kluczowe. Kiedy zaczynamy wspó?prac? wykonujemy optymalizacj? strony tak aby osi?gn?? szybki i widoczny efekt.

Wyszukanie odpowiednich s?ów kluczowych

Wybranie najbardziej odpowiednich i efektywnych s?ów kluczowych (keywords)to podstawa pozycjonowania stron www.
Wyra?enia kluczowe powinny mie? zwi?zek z rzeczywistym zainteresowaniem dan? us?ug? lub produktem w?ród u?ytkowników Internetu.

Potrafimy bezb??dnie okre?li? najcz??ciej wybierane sformu?owania dla konkretnej bran?y. Klienci szukaj?c produktów w internecie wpisuj? w wyszukiwark? wyra?enia np pozycjonowanie, pozycjonowanie Radom, to w?a?nie te s?owa s? najbardziej optymalne i odpowiednio dobrane. W zale?no?ci od bran?y mog? one przybiera? ró?ne formy liczby pojedynczej lub mnogiej, by? bardziej lub mniej precyzyjne.
Odpowiednio wybrane s?owa kluczowe musz? by? ?ci?le zwi?zane z dzia?alno?ci? firmy.

Wiedz?c jakim j?zykiem pos?uguj? si? u?ytkownicy internetowi, ?ledz?c popularno?? pewnych s?ów oraz bior?c pod uwag? sugestie i wymagania klienta tworzymy list? s?ów kluczowych, które s? niezb?dne dla zamierzonego celu. Przygotujemy list? najwa?niejszych wyra?e? kluczowych, dzi?ki którym Internauta znajdzie pozycjonowan? witryn?. Lista b?dzie zawiera? podstawowe s?owa kluczowe wraz z towarzysz?cymi im okre?leniami, jakie najcz??ciej pojawiaj? si? w?ród zapyta? wpisywanych w wyszukiwarce.

Podczas przeprowadzania analizy s?ów kluczowych pod uwag? brane s? m.in. nast?puj?ce czynniki:

* trendy u?ytkowników - najcz??ciej wyszukiwane przez u?ytkowników s?owa i frazy
* zwi?zek s?ów i fraz kluczowych z bran??, grup? docelow?, zawarto?ci? strony
* wspó?czynnik konwersji na cel s?ów kluczowych w odniesieniu do rodzaju i zawarto?ci strony
* presti? zwi?zany z wysok? pozycj? na wybrane s?owo lub fraz? kluczow? pomimo niewielkiego wspó?czynnika ROI
* konkurencyjno?? fraz i s?ów kluczowych, co za tym idzie przewidywany czas pozycjonowania strony na dan? fraz?
* mo?liwo?ci naturalnego pozycjonowania serwisu internetowego
* okresowo?? i regionalno?? strony www

Za?o?y?e? w?asn? stron? internetow?, sklep lub portal? Je?li tak,musisz wiedzie?, ?e:
- wg niezale?nych bada? prawie 100% internautów widzi 3 pierwsze pozycje w wynikach wyszukiwania. Je?li dana witryna znajduje si? ni?ej, jest ona ma?o zauwa?alna.
- Badania wykaza?y, ?e z 11 pozycj? zapoznaje si? tylko 1% internautów!
- A? co 4 Polak deklaruje, ?e klika tylko na linki zajmuj?ce 3 pierwsze pozycje. Je?li nie znajduje w nich szukanych wiadomo?ci zmienia s?owa kluczowe lub wyszukiwark?.
- Pierwsze 3 wyniki wyszukiwania zajmuj? a? 78% uwagi internautów. Na pozosta?e pozycje zostaje zatem tylko 22%.
- Klikalno?? w link, który znajduje si? na pierwszym miejscu jest a? 4 krotnie wi?ksza ni? w przypadku pozycji drugiej!
- A? 58% internautów wyniki prezentowane przez Google traktuje jako podstawowe ?ród?o informacji. Wysoka lokata danej firmy oznacza w ich my?leniu nagrod? za warto?ciow? ofert?, presti? czy te? d?ugoletni? obecno?? na rynku.

Optymalizacja stron internetowych

Optymalizacja strony to bardzo wa?ne narz?dzie, z jednej strony zwi?kszaj?ce skuteczno?? pozycjonowania, z drugiej za? pozwalaj?ce bardziej wykorzysta? ruch wygenerowany w serwisie. Dzi?ki czynno?ciom, sk?adaj?cym si? na optymalizacj? witryny strona jest znacznie lepiej czytelna dla wyszukiwarek oraz dla u?ytkownika. Optymalizuj?c stron? poprawiamy jej funkcjonalno?? oraz ergonomie.
Wyszukiwarki internetowe daj? okre?lon? pozycj? w wynikach wyszukiwania dla danych s?ów kluczowych,by mog?y prawid?owo oceni? dan? witryn? wyszukiwarki musz? mie? do niej dost?p. Czasem jest tak, ?e jaka? cz??? serwisu jest niewidoczna dla ich oprogramowania.
Bardzo istotna jest równie? optymalizacja tre?ci pod k?tem uzyskiwanych wyników. Odpowiednia ilo?? s?ów kluczowych w tek?cie oraz spójno?? pomi?dzy tre?ci? a linkiem pojawiaj?cym si? w wyszukiwarce ma wp?yw na wy?sz? pozycj? oraz przyczynia si? do bardziej efektywnego wykorzystania ruchu na stronie. U?ytkownik klikaj?cy w link strony, na której nie znajdzie interesuj?cych go informacji, bardzo szybko opu?ci witryn?.

Elementy, które sk?adaj? si? na optymalizacj? strony internetowej to:
- Optymalizacja kodu pod k?tem obj?to?ci serwisu
- Optymalizacja linków wewn?trznych
- Optymalizacja adresów URL
- Optymalizacja tytu?ów
- Optymalizacja tre?ci

Korzy?ci z optymalizacji strony internetowej:
- wysoka pozycja w wynikach wyszukiwania
- lepsze oraz szybsze dzia?anie strony
- usuni?cie b??dów i niezgodno?ci
- wysoka jako?? tre?ci
- efektywne wykorzystanie ruchu na stronie, powi?kszenie interakcji
- serwis jest bardziej funkcjonalny
- zmniejszenie transferu oraz obci??enia serwera

Przed przyst?pieniem do pozycjonowania proponujemy BEZP?ATN? us?ug? optymalizacji ich serwisu pod k?tem wyszukiwarek internetowych.

Monitoring pozycji

W trakcie pozycjonowania stron www ca?y czas wykonujemy monitoring pozycji. Podczas regularnej kontroli wyników wyszukiwania zauwa?amy nawet najmniejsze zmiany pozycji. Pozwala nam to odpowiednio szybko zareagowa? i doprowadzi? do przywrócenia w?a?ciwej pozycji strony internetowej w wyszukiwarkach. Dzi?ki sta?ej kontroli strona jest zabezpieczona przed d?ugimi spadkami i w przypadku waha? pozycji szybko nast?puj? zniwelowanie zmian, a w efekcie strona wraca ponownie na najwy?sze miejsce.

Coraz wi?cej osób ma ?wiadomo?? jak bardzo skuteczne jest pozycjonowanie i jak wiele daje korzy?ci. Z dnia na dzie? znacznie zwi?ksza si? ilo?? firm korzystaj?cych z tego typu us?ug. Skutkiem tego jest du?a konkurencja i rywalizacja w?ród pozycjonerów o utrzymanie w czo?ówce wyników wyszukiwa? stron www swoich klientów.
Jeste?my w stanie wypozycjonowa? ka?d? witryn? na najwy?sze pozycje dzi?ki naszemu do?wiadczeniu i efektywnemu po??czeniu wiedzy teoretycznej i praktycznej.Utrzymujemy strony na wysokich pozycjach dzi?ki nieustannej kontroli i pracy nad witryn? internetow? Klienta. W wyniku profesjonalnego monitoringu natychmiast widzimy potencjalne zagro?enia dla pozycji strony i odpowiednio szybko reagujemy. Dzi?ki temu, ?e jeste?my na bie??co na temat nowych rozwi?za? technicznych zwi?zanych z pozycjonowaniem stron www, dostosowujemy swoje dzia?ania do zmieniaj?cych si? algorytmów wyszukiwarki Google.

Analiza statystyk i poczyna? u?ytkowników na stronie

Analiza statystyk odwiedzin i popularno?ci w wyszukiwaniach pozwala stworzy? efektywn? strategi? pozycjonowania. Przy pomocy statystyk Google Analytics lub Piwik mo?emy okre?li? m.in.

* ilo?? odwiedzin i ods?on serwisu
* list? s?ów kluczowych generuj?cych najwi?kszy ruch na stronie
* miejsca w sieci, z których odwiedzana jest strona (?ród?a odwiedzin)
* list? s?ów kluczowych generuj?cych najwi?kszy wska?nik konwersji (realizacji celu w postaci np. przes?ania zapytania lub zamówienia)
* analiza wska?nika realizacji celu oraz ?cie?ki doj?cia do celu (?cie?ka to sekwencja, w której oczekuje si?, ?e u?ytkownicy dojd? do celu, jej okre?lenie umo?liwia monitorowanie ilu u?ytkowników rozpoczynaj?cych proces konwersji doprowadza go do ko?ca)
* wspó?czynnik odrzuce? - czyli procentowy wska?nik odwiedzin tylko jednej strony serwisu. Wysoka warto?? oznacza, ?e strony wej?ciowe witryny nie s? przez u?ytkowników uwa?ane za trafne. Jego warto?? obni?y? mo?na poprzez dostosowanie stron docelowych reklamy (ang. landing page) do wy?wietlanych reklamowanych s?ów kluczy.
* list? najcz??ciej ogl?danych tre?ci (podstron) serwisu oraz czas sp?dzony przez internautów na jej przegl?daniu
* list? stron, poprzez które najcz??ciej Internauci wchodz? na stron?
* list? stron, poprzez które Internauci najcz??ciej opuszczaj? witryn?

Nasi partnerzy :