Kampanie AdWords

Us?uga linków sponsorowanych popularna tak?e pod definicj? kampanii Adwords stanowi równolegle z pozycjonowaniem jedn? z najwa?niejszych postaci promocji w Internecie. Zasada dzia?ania linków sponsorowanych jest prosta. Oko?o 15,8 milionów Polaków codziennie u?ywa wyszukiwarki Google zamiarem wyszukania potrzebnych informacji o produktach czy us?ugach.
Wyszukiwarka Google wy?wietla najtrafniejsze wyniki w odpowiedzi na zapytania, w postaci linków do stron. Na samej górze rezultatów oraz po ich prawej stronie, znajduje si? grupa reklam. Na ogó? s? one w formie tekstowej i wygl?daj? jak normalny wynik wyszukiwania. Jedynym elementem dzi?ki któremu mo?na rozpozna?, ?e przekazywana jest reklama to kolorowe t?o pod napisem.

Promocja za pomoc? linków sponsorowanych ma liczne zalety:

P?acisz tylko za wyniki – kampania linków sponsorowanych opiera si? na p?atno?ci CPC (Cost Per Click), co znaczy, ?e nie p?acisz jedynie za wy?wietlenia reklamy. Nale?no?? ?ci?gana jest w momencie, kiedy klient skorzysta z twojej oferty (kliknie w link prowadz?cy do Twojej strony interentowej).
Natychmiastowe efekty – Twoje reklamy mog? zosta? wy?wietlone w wynikach wyszukiwania natychmiast po podpisaniu z nami umowy.
Precyzyjno?? – pe?na kontrola nad okoliczno?ciami, w jakich zostanie wy?wietlona reklama w celu otrzymania efektów wiernych oczekiwaniom klienta. Np. reklama mo?e by? wy?wietlana jedynie o konkretnej godzinie internautom z województwa mazowieckiego.
Nieinwazyjno?? - u?ytkownik nie jest natarczywie bombardowany krzykliwymi reklamami. Temat reklamy jest ?ci?le dostosowany do oczekiwa? klienta, przez co nie jest kojarzona jako reklama, lecz jako wsparcie w rozwi?zaniu jego problemu.
Absolutna kontrola – to Ty decydujesz jaki bud?et po?wi?cisz na kampani? Adwords ka?dego dnia.

W sk?ad us?ugi linków sponsorowanych (Adwords) wchodzi:

- Pomoc przy poprawnym doborze fraz kluczowych dla reklamy, które zapewni? zrealizowanie celów biznesowych
- Stosowny dobór tre?ci reklamy prezentowanej u?ytkownikom
- Optymalizacja elementów strony dzi?ki którym mo?liwe b?dzie ?atwiejsze zrealizowanie zamierzonych celów
- Nieustanny monitoring kampanii reklamowej oraz drobiazgowa analiza statystyk wytwarzanych w trakcie trwania reklamy. Zebrane wyniki oraz analizy zostaj? przedstawione w formie raportów.
Nasi partnerzy :