Katalogowanie stron

Ilo?? linków prowadz?cych do strony jest jednym z zasadniczych kryteriów jej warto?ci. Jedn? z technik uzyskania sporej liczby linków jest katalogowanie stron, czyli zg?aszanie stron do katalogów. Teoretycznie, im wi?cej stron linkuje si? z Twoj? stron?, tym otrzyma ona wi?ksz? wag?. Na nieszcz??cie, w praktyce schemat wykorzystywany przez wyszukiwarki okazuje si? o wiele bardziej zawik?any i typowe katalogowanie stron przesta?o wystarcza?. Liczy si? bowiem nie tylko liczba linków, ale tak?e ich jako??. Tym samym normalne katalogowanie stron coraz rzadziej przynosi zamierzony efekt.

O tym, ?e link linkowi nierówny, z pewno?ci? przekona?o si? ju? wielu posiadaczy stron internetowych, którzy wykupili automatyczne katalogowanie stron. Mimo dodania strony do tysi?cy katalogów jej lokalizacja w wyszukiwarkach nie uleg?a poprawie a cz?sto mog?a ulec pogorszeniu. Czy zatem katalogowanie stron ju? nie dzia?a? I tak, i nie. Gdyby wyszukiwarki opiera?y si? jedynie na ilo?ci linków prowadz?cych do strony, pozycjonowanie by?oby bardzo ?atwe.  Niestety, okazuje si?, ?e o wiele wi?kszy potencja? ni? bezwzgl?dna liczba linków, ma ich jako??, zwi?kszenie w czasie, typ stron, z których prowadz?.

W zwi?zku z powy?szym, samoczynne katalogowanie stron nie jest dostatecznie efektywne. My preferujemy skupienie si? na jako?ci linków, ni? ich liczbie. Przez okres 4 tygodni r?cznie zg?aszamy stron? do 100 starannie wybranych katalogów linków. Nie licz?c zwyk?ych katalogów, dodajemy Twoj? stron? dodatkowo do 50 katalogów artyku?ów, które zapewniaj? coraz wy?sz? jako?? linków.
Nasi partnerzy :