Analizowanie

ANALIZA

Czy warto analizowa? ?

Sprowadzenie na witryn? ogromnej liczby odwiedzaj?cych nie jest najwa?niejsze, wa?na jest skuteczna zamiana odwiedzaj?cych w klientów, którzy b?d? przyczynia? si? do du?ej sprzeda?y.

Za pomoc? naszych statystyk b?dziesz móg? ?ledzi? wyniki wyszukiwania. Prowadzimy ca?y nadzór techniczny, dzi?ki czemu poznasz swoich klientów oraz czas , który sp?dzili na przegl?daniu strony internetowej. Skorzystaj z naszej oferty, ?led? ruch na swojej stronie, zle? nam pozycjonowanie stron internetowych!

Analiza mo?e dostarcza? wielu podstawowych, ale bardzo potrzebnych informacji:

 • Ilo?? wej?? na serwis w okre?lonym czasie

 • Ilo?? wej?? z okre?lonych ?róde? np. wyszukiwarki

 • D?ugo?? wizyt u?ytkowników w serwisie

Nasza firma b?dzie zajmowa?a si? analiz? statystyk Twojego serwisu internetowego. Dzi?ki tej analizie b?dzie wiadomo, jakie s? jego mocne strony, a co nale?y udoskonali?, ?eby udost?pni? i u?atwi? u?ytkownikom korzystanie z Twojej strony internetowej. Wykonana przez nas analiza poka?e jak kszta?tuje si? ruch na danej stronie www , sk?d pochodzi, co daje teraz i co mo?e da? w przysz?o?ci. Wiedza o tym jest pocz?tkiem do zmian zwi?zanych z u?yteczno?ci? serwisu, tak by móg? cieszy? si? jeszcze wi?kszym zainteresowaniem u?ytkowników.

W sk?ad analizy statystyk serwisu wchodzi:

 • analiza ?róde? i jako?ci ruchu

 • analiza wykorzystania witryny

 • analiza mierzenia i realizacji celów strony

 • porównanie kampanii PPC vs. SEO

 • analiza skuteczno?ci tre?ci strony

 • analiza popularno?ci s?ów kluczowych

 • analizy porównawcze

 • analiza danych u?ytkowników serwisu

 • analiza geolokalizacyjna ruchu

 

 

Nasi partnerzy :