Analiza stron internetowych

Zanim rozpoczniemy podró? trzeba wyposa?y? si? w map? – by bez k?opotu sprecyzowa?, gdzie jeste?my i gdzie chcemy dotrze?. Jednak?e w ?wiecie e-biznesu nie istniej? ani mapy, ani proste wzory, które zapewni? nam zrealizowanie celu. Tote? w ka?dym przypadku trzeba skonstruowa? odr?bn? recept? na sukces. Najodpowiedniej, je?li czyni? to firmy z do?wiadczeniem, które pomog?y osi?gn?? szczyty setkom przedsi?biorców.

Pozwól, by du?o lat naszych bada? prze?o?y?o si? na Twój sukces. Je?eli chcesz – wykonamy analiz? Twojego zamys?u na e-biznes i oszacujemy, co warto w nim udoskonali? lub poprawi?.

Na czym polega analiza s?ów kluczowych?

To zdolno?? wymagaj?ca, bo ociera si? o czytanie w my?lach.
Co takiego ludzie wpisuj? w wyszukiwark?? Których tre?ci szukaj?? Pod jakimi s?owami kluczowymi si? pozycjonowa?, aby odwiedzaj?cych nasz? stron? internetow? by?o jak najwi?cej?

Szukanie odpowiedzi na te zagadnienia to nasza praca.

Bez wzgl?du na to, czy postanawiasz pozycjonowa? swoj? stron? internetow?, czy te? utworzy? dla niej kampani? linków sponsorowanych – dostosowanie odpowiednich s?ów kluczowych to sprawa zasadnicza! Poniektóre s?owa s? bowiem wpisywane w wyszukiwarki cz??ciej, inne rzadziej. I – jak pewnie si? domy?lasz – reklama pod s?owami lub frazami wpisywanymi w wi?kszo?ci wypadków jest najdro?sza a pozycjonowanie najtrudniejsze.
Dlatego te? przed zainwestowaniem w now? stron?, powiniene?  mie? poj?cie, ile i za jakie s?owa kluczowe b?dziesz p?aci?.

Reasumuj?c – dokonuj?c analizy s?ów i fraz kluczowych, wiesz na czym stoisz nim ulokujesz wi?ksze pieni?dze w stron? internetow?.
Nasi partnerzy :